Reklamační řád společnosti Dent Unit

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti Dent unit s.r.o. v případech, kdy přes veškeré úsilí firmy Dent unit s.r.o., zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu prodávaného zboží či poskytované služby. Délka záruční doby je uvedena v dodacím listě.

 • V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.

 • Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

 • Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

 • Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

 • Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.dentunit.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Dent Unit s.r.o., Obvodní 23, 50332 Hradec Králové, resp. na e-mailové adrese: dentunit@dentunit.cz

 • Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

 • Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu.

 • Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.

 • V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

 • Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem:
  • byla provedena odborná instalace
  • nejsou porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
  • zboží nebylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží nebylo používáno v rozporu s přiloženým návodem na obsluhu
  • zboží nebylo poškozeno živlem, vodou, bleskem, ohněm, nebo elektrickým výbojem
  • nedošlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

    Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.

 • V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamační řád je závazný pro zákazníka Dent unit s.r.o.. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Reklamující souhlasí s tím, že Dent unit s.r.o. vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne: 1.8.2006.

Při koupi zboží přes internet podle § 53 obč. zákoníku  má zákazník má právo na odstoupení od smlouvy tj. vrácení peněz do 14 ti dnů od převzetí věci. Podmínkou je vrácení nepoužitého, nepoškozeného zboží v původním obalu.